AnnetCo / Trình diễn / Ứng dụng demo

Các ứng dụng có thể chạy demo

Cách tìm hiểu nhanh nhất về một ứng dụng trên Internet là người dùng trực tiếp chạy chương trình demo để có thể hình dung khái quát và trực quan.

Demo OpenERP

Các demo chạy trên Internet. Bạn có thể dùng trình duyệt để xem qua hoạt động của các ứng dụng quản trị doanh nghiệp.

Tìm hiểu

 1. Thông tin cơ bản
 2. Màn hình ứng dụng
 3. Demo ứng dụng
 4. Hướng dẫn thông tin

Sử dụng thử

 1. Đăng ký sử dụng thử
 2. Sử dụng thử ứng dụng
 3. Hỗ trợ quyết định

Khai thác

 1. Ký kết hợp đồng
 2. Hỗ trợ, bảo hành
 3. Câu chuyện thành công
 4. Mô hình điển hình