Demo giải pháp quản lý doanh nghiệp bằng OpenERP

Các demo chạy trên Internet. Bạn có thể dùng trình duyệt để xem qua hoạt động của các ứng dụng quản trị doanh nghiệp.

Tìm hiểu

 1. Thông tin cơ bản
 2. Màn hình ứng dụng
 3. Demo ứng dụng
 4. Hướng dẫn thông tin

Sử dụng thử

 1. Đăng ký sử dụng thử
 2. Sử dụng thử ứng dụng
 3. Hỗ trợ quyết định

Khai thác

 1. Ký kết hợp đồng
 2. Hỗ trợ, bảo hành
 3. Câu chuyện thành công
 4. Mô hình điển hình